Kategori Reparationer och förbättringar

Hjälp med reparation av dockporten

Tätningslisten på dockportens östra halva är nu så sliten att den måste bytas per omgående. Detta arbete innebär att med SRV:s mobilkran lyfta ur östra porthalvan, lägga denna på en vagn som körs till lämplig plats så att tätningslisten kan bytas, porthalvan underhållas (slipas och målas mm) varefter den lyfts tillbaka till dockan. Enligt projektledaren Martin Elfvin kan en hel del av detta arbete göras av frivilliga medlemmar vilket skulle minska reparationskostnaderna högst avsevärt. Därför efterlyses nu 4-5 arbetsvilliga bland våra medlemmar för att genomföra i huvudsak underhållet av porthalvan. Detta beräknas ske den 13-16 oktober 2022 – anmälan kan göras till Martin Elfvin (mobil: 070-667 73 11. e-post: martin@elfvin.se).

Pallställ och virkesstick

Ett större pallställ har inköpts och ställts upp utefter norra stängslet på BDF:s område. Meningen är att merparten av medlemmarnas materiel på nya delen av Östra kajens trädäck skall läggas på pallar som förvaras i pallstället. Omflyttningen av materielen påbörjas under arbetsdagen den 13 november. Senare kommer ett antal virkesstick att tillverkas och placeras bland annat utefter stängslet mot Sjöskolan. Både pallställ och virkesstick kommer att vara försedda med tak liksom att vara åtkomliga för lastning och lossning med vår truck.

Nya kajen

Nya pirarna vid Östra kajen

Några frivilliga BDF-medlemmar och BDF:s vaktmästare har under Martin Elfvins ledning uträttat storverk vad gäller byggnationen av pirarna vid Östra kajen på Beckholmen. Pir 3 är helt klar och två fartyg har flyttats dit. Pir 2 är i stort sett också klar och balkarna för Pir 1 har gjorts färdiga för montering. Pirarna ser fantastiskt fina ut och passar väl in i omgivningen. Senare kommer belysning på pirarna att installeras liksom ett angöringsljus på respektive pirs nock.

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Ellen och Sunbeam på plats vid Pir 3

Pir 2 nästan klar

Pir 2 nästan klar

Pir 1 på god väg

Pir 1 på god väg

Mörk kaj

Stegar och bättre belysning på gång

I slutet av november kommer YMH Teknik AB:s elektriker att installera strålkastare på tre stolpar, bastun och förrådsboden på BDF:s område. Syftet är att sprida ordentligt ljus över de nya och gamla delarna av Östra kajen liksom området mellan kajen och Stöttboden. På de tre stolparna kommer också sättas upp livräddningsutrustning bestående av livboj, kastlina, hake och eventuell stege.

Ett antal fasta säkerhetsstegar kommer inom någon vecka att installeras på Östra kajen, Ellens kaj och Västra dockan. Stegarna har tillverkats i BDF:s smedja och därefter sänts för galvning.