Beckholmens Dockförening räddar och bevarar det seglande kulturarvet.

Ja, så är det. Denna varvsresurs skapades i en tid då det sista kvarvarande frakt- och fiskfartygen byggda som seglare eller motorseglare nära på befann sig bortom all räddning. Fartygen hade sedan årtionden gått ur tiden som olönsamma. Spåren av en flotta blev allt otydligare. Nu förföll de gamla skroven varhelst de låg runtom i Sveriges hamnar. Några få ägare kämpade sig fram i motvinden när Sveriges Segelfartygsförbund bildades 1976 och samlade entusiasterna i en gemensam organisation. Hantverkskunnandet var på utdöende. Enstaka gubbar kunde berätta om gammal skeppsbyggnadsteknik. Vi lyssnade andäktigt på Einar Karlsson från Orust, Mattson i Söderköping, Lennart Törn i Hudiksvall och andra som initierat förklarade de nedärvda knepen i hantverket. De hade då redan gått i pension och varven i Sverige var måttligt intresserade av segelskutor på sina slipar. Många tvingades gå till Danmark för att få jobb gjorda. En ny generation skeppsbyggare fanns inte i sikte. Tio år efter SSF:s bildande hade varvsresurserna för segelfartygsägare krympt till nästan ingenting.

Skonaren Hulda utanför Landsort 2006. Hulda, som är en skonare, byggdes 1905 och gick en gång som lastfartyg på Östersjön. Foto: Vanessa McIntosh.

Kungliga Djurgårdens Förvaltnings övertagande av huvudmannaskapet för Beckholmen den 1 oktober 1986 innebar en vändpunkt. Här öppnades möjligheten att återskapa en genuin varvsmiljö för de äldre kulturhistoriska intressanta fartygen i Stockholsregionen. Efter initiativ från segel- och ångfartygsägare skapades en gemensam organisation för ändamålet. De två mindre skeppsdockorna på Beckholmens östra sida blev nu medelpunkten i skapandet av ett levande maritimt centrum för fartygsbevarande.

Tjugofem år senare driver Beckholmens dockförening den Västra dockan med oförminskad kraft, som en sektion av Sveriges Segelfartygsförbund. Verksamheten pågår året runt. Ångfartygen i Stockholm har en bas på ön men driver ingen docka i egen regi. Östra Dockan nyttjas nu mestadels i kommersiellt bruk. Beckholmen har befäst sin plats som varvsö hos Stockholms politiker och vänner av en levande sjöfart. Västra Dockans kapacitet är 100 meters längd och 3,5 meters djupgående. Upp till fyra medelstora fartyg kan dockas samtidigt.

Vårt Maritima Centrum innefattar också 100 meter nybyggda kajer för reparationer och utrustningsarbeten i anslutning till verkstäder samt hemmahamn för renoverade och representativa fartyg. Vi deltar i planering och samordning av skutträffar och olika fartygskulturella evenemang under seglationsäsongen. Arbetet i Västra dockan kan beskådas av allmänheten genom utsiktsberget ovanför dockan. Den når man genom en trappa, cirka 60 meter från bron, rakt fram. Varje år i april dockar vinterns restaureringsprojekt ut, ett speciellt tillfälle som inte bör missas. Hjälp oss att tillsammans med politiker och institutioner vidareutveckla våra resurser med sikte på att bevara och utveckla våt centrum för sjöfarten i Stockholmsregionen!