Allmänna ordningsregler för BDF:s område på Beckholmen

Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka

Beckholmens Dockförening har via avtal med Kungliga Djurgårdens Förvaltning fått förmånen att förvalta en del av denna unika dockanläggning. För all verksamhet på området finns det noga utarbetade regler. Här kan du läsa dessa. Vi hoppas att din indockningsperiod på Beckholmen ska bli angenäm och trivsam.


Allmänna ordningsregler för BDF:s område på Beckholmen

1. Berörda av dessa allmänna ordningsregler

Dessa allmänna ordningsregler gäller för alla användare av anläggningen och för besökare. De gäller alltså inte bara för medlemmar i BDF utan även för övriga som vistas i anläggningen. Utöver dessa allmänna ordningsregler finns särskilda ordningsregler och anvisningar/föreskrifter att följas (se förteckning nederst).

Alla är också skyldiga att följa eventuella muntliga anvisningar från BDF dockmästare, BDF varvschef och medlemmar av BDF styrelse.

2. Allmänt

Alla ska bemöda sig om att uppträda så att inga skador uppstår på personer, materiel eller miljö etc.

3. Tillträdeskontroll

BDF-medlemmar och funktionärer som ofta vistas i varvsområdet ska bära personligt ID-kort med foto. ID-kortet ska bäras synligt som bevis för omgivningen att innehavaren har tillstånd till att vistas på varvsområdet. ID-kortet fungerar som nyckel till Östra varvsgrinden.

Tillfälligt ID-kort kan vid behov tilldelas medlemmar och icke-medlemmar som arbetar med fartyg i BDF:s docka eller vid BDF:s kaj.

Övriga besökare till BDF:s område ska hämtas vid grinden och beledsagas under vistelsen inom orådet och åter till grinden. De skall ständigt hållas under uppsikt av minst en BDF-medlem med eget person-ligt ID-kort .

Besökare till BDF:s varvsområde får inte utan särskilt tillstånd av SRVAB gå in på SRVAB:s område.

4. Angående alkohol och droger under vistelse inom BDF:s område på Beckholmen

Förbud råder mot intag av alkohol och droger liksom att vara påverkad under vistelse inom BDF:s område på Beckholmen.

Ansvaret för efterlevnaden av dessa förbud åvilar fartygsägaren/-representanten som inviterat den grupp av personer som vistas inom området eller den enskilde personen som besöker BDF:s område.

5. Personlig skyddsutrustning

Skyddshjälm ska bäras under vistelse inom det streckade området i kartskissen nedan. Dock är hjälm inget krav vid förflyttning eller kortare ärende (max 5 minuter) i det streckade området. Särskild uppmärksamhet skall iakttagas då SRVAB:s motviktskran är i användning. Personer som frekvent vistas inom området ska ha egen skyddshjälm. Tillfälliga besökare kan låna hjälm av BDF.

6. Nyttjande av BDF:s maskiner

För att minska risken för personskador under användning av BDF:s maskiner får de bara användas av personer som har fått ”körkort” för BDF:s maskiner. ”Körkort” utfärdas av BDF styrelse eller BDF varvschef efter genomgången utbildning eller bestyrkt tidigare erfarenhet. Ett bevis (”körkort”) på genomgången kompetensutbildning skall förvaras i särskild pärm i BDF:s kontor. BDF:s maskinpark och verkstad får utan kostnad endast användas för arbeten för medlemsfartygen. Annan användning kan ske först efter godkännande av BDF:s styrelse och då mot ersättning.

Gäller ej förnärvarande – tidpunkt för ”körkorts”-kravets införande meddelas senare per e-post och BDF Medlemsbrev.

7. Nyttjande av BDF:s lokaler och utrymmen etc

Stöttboden får nyttjas som raststuga och omklädningsrum av dem som reparerar vid kaj och i docka (kostnaden ingår i hyra för kaj och dockplats). Var och en ska städa efter sig.

Bastun får gratis nyttjas av BDF-medlemmar utan föregående bokning.

Övrigt nyttjande av stöttboden ska förhandsbokas hos BDF:s administratör, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se. För nyttjande som inte har nära anknytning till något medlemsfartyg eller är internt BDF-möte, krävs tillstånd av styrelsen.

8. Parkeringsbestämmelser

Parkeringsutrymmet är begränsat varför plats inte kan garanteras. Parkering för längre tid än 24 timmar skall godkännas av BDF administratör. Parkering får bara ske på anvisad plats och om föraren inte är i närheten ska nycklarna hängas in i det vita skåpet till höger om dörren till BDF administratörs kontor, detta så att bilen vid behov kan flyttas utan ägarens medverkan.

Under sommarhalvåret krävs särskilt tillstånd för att få köra bil till Beckholmen och Skansen m.m. Tillstånd finns att låna hos BDF administratör. Varken BDF eller SRV tar ansvar för eventuella färgstänk på bilar som parkeras inom området.

9. Anmälningsplikt vid skada

Var och en är skyldig att omgående anmäla skada på anläggningen, materiel, på och i byggnad till BDF:s administratör, tel 070-876 44 44, e-post ossi.aalto@beckholmen.se. Skadeanmälan är en förutsättning för att styrelsen ska kunna åtgärda skadan. Förlita dig inte på att någon annan anmält skadan/felet om det inte är ”skyltat” med en lapp FELANMÄLT.

10. Sophantering/Avfallshantering

BDF svarar endast för hämtning av ”hushållssopor” från Stöttboden. Avfall från underhåll och repara-tionsverksamhet hanterar den enskilde enligt reglerna för respektive plats på Beckholmen, t ex för dockan och kajplats mm.

11. Övriga ordningsregler

  • I dockan gäller de särskilda reglerna i ”Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka”.
  • Ordningsregler för kajplats inom BDF:s område med eventuella tillägg i respektive kajplatsavtal.
  • För upplag gäller de särskilda regler som medföljer upplagsavtalet.
  • För varje byggnad finns särskilda ordningsregler. Fås av BDF administratör.

Ordningsregler för dockning och arbete i BDF:s docka

1. Berörda av dessa ordningsregler

Dessa ordningsregler gäller för alla fartyg som torrsätts i Västra Dockan, såväl befälhavare som besättning och övriga som arbetar med fartyget. De gäller även vid eventuell förtöjning inom BDF:s område före eller efter dockningen. Utöver dessa ordningsregler gäller ”Allmänna ordningsregler för BDF:s område på Beckholmen”. Alla är också skyldiga att följa eventuella muntliga anvisningar från dockmästare, varvschef och BDF styrelsemedlemmar. Fartygsägaren eller fartygsrepresentanten svarar för att besättningen, övriga personal och eventuella besökare följer dessa bestämmelser.

2. BDF:s utbildning om säkerhet, m.m.

Fartygets ägare/befälhavare eller annan person som ansvarar för fartyget och leder arbetet i dockan ska före indockningen ha genomgått ”BDF Områdesutbildning”, som bl. a. behandlar säkerhet och rutiner under indockning och arbete i dockan. För anmälan till områdesutbildningen, tips om behöriga att sprutmåla och utföra ”heta arbeten”, lån av skyddshjälmar och övriga frågor, kontakta BDF administratör, mobil 070-876 44 44, e-post: ossi.aalto@beckholmen.se.

Under den tid områdesutbildningen inte genomförs, ersätts denna av ett bildspel för självstudier som sänds via e-post till fartygets ägare av BDF administratör.

3. Bemanning under in- och utdockning

Vid in- och utdockning ska fartyget ha tillräcklig bemanning, aldrig färre än tre personer. Ofta behövs fler.

4. Inställelsetid inför indockning

In- och utdockning påbörjas kl. 0900 om inget annat överenskommits med dockmästaren. Fartyget ska vara på plats senast två timmar innan överenskommen tidpunkt, dvs. normalt vara förtöjt i Västra Dockans närhet senast kl 0700. Fartyget är välkommet att förtöja vid BDF:s kaj redan kvällen före indockningen. Fartyg som anländer för sent eller saknar tillräcklig bemanning riskerar att nekas indockning utan återbetalning av avgift.

5. In- och utdockningens genomförande

In- och utdockning leds av dockmästarna enligt vedertagna metoder och rutiner. Fartygets besättning ska själva förtöja fartyget och vid behov medverka enligt dockmästarnas instruktioner. Dockmästarna äger rätt att avbryta in- eller utdockningen om deras instruktioner eller anvisningar inte följs. Vid indockning brukar dockan vara tömd omkring kl 1300. Därefter, innan det egentliga arbetet i dockan påbörjas, ska du montera säker landgång med skyddsnät och i övrigt säkerhetsställa en god och säker arbetsmiljö. BDF tillhandahåller gratis skyddsnät och viss ställningsmateriel.

6. Allmänt om säkerhet, hänsyn, etc.

BDF:s arbetsmiljö- och säkerhetsbestämmelser ska efterlevas. De framgår dels av dessa ordningsreglerdels av Allmänna ordningsregler för BDF:s område som gås igenom vid utbildningen enligt punkt 2 ovan. Den som inte har egen skyddshjälm får låna hjälm av BDF. Övrig personlig skyddsutrustning (t ex skyddsglasögon och hörselskydd) ska du själv svara för.

Om det krävs ställningar för arbetet ska de monteras och kontrolleras innan de används. Blästring är på grund av miljöhänsyn inte tillåten. Sprutmålning och ”heta arbeten” får bara utföras av certifierad personal. BDF kan tipsa om behöriga personer som ni kan anlita. Av hänsyn till BDF:s grannar är det inte tillåtet att arbeta med tryckluft eller andra väsnande verktyg efter kl. 2000.

7. Rök- och eldningsförbud

Risken för brand i fartyg och material ska minimeras. Därför är det förbjudet att röka i dockan. Man får heller inte elda i kamin eller använda fotogen- eller gasolvärmare ombord. Inkopplade brandslangar finns i dockan och dockmästaren visar hur vattnet sätts på. Du ska också ha fartygets egna brandsläckare lätt tillgängliga.

8. ”Heta arbeten”

Bränder på arbetsplatser är ofta resultatet av oförsiktighet i samband med heta arbeten, t. ex. lödnings- och svetsningsarbeten samt metallarbeten med slip- och kapskiva. Svetsloppor och gnistor som far omkring kan lätt antända brandfarlig materiel och skräp långt efter det att dagens arbete har avslutats. Heta arbeten får därför bara utföras av certifierad personal och efter särskilt tillstånd. Detaljbestämmelserna för heta arbeten ges inte här eftersom alla certifierade personer kan dem. (De innefattar bestämmelser om särskild randvakt under och minst en timme efter det heta arbetet, hur man söker tillstånd m.m.) Dock kan du själv hjälpa till genom att kontinuerligt städa bort spån och annat som kan bli en brasa och genom att ha dina egna brandsläckare är lätt tillgängliga.

9. Städning och avfallshantering mm.

Du ansvarar själv för att allt fartygsavfall, förutom lättare hushållssopor, transporteras bort ifrån området. Dockbotten och området runt fartyget ska sopas ordentligt före utdockning. Bortskrapad färg, färgrester, olja eller annat får inte spolas ner i dockrännan utan ska omhändertas. Stadens återvinningscentraler tar gratis emot avfall som trä, metall, färgrester och annat farligt avfall m.m. från privata båtar/fartyg om båtägaren själv kommer med det. (Om du lämnar avfall som BDF måste ta hand om, tar återvinningscentralen betalt och BDF debiterar dig för kostnad och extra besvär).

10. Försäkring

Indockande fartyg ska ha en egen ansvarsförsäkring täckande skada på tredje man eller dennes egendom. (BDF:s försäkring täcker bara skada orsakad genom dockmästarens fel eller försummelse.) Innan ditt fartyg kan dockas in, ska du till BDF administratör ha sänt en kopia av försäkringsbrevet där försäkringsbolag, försäkrings typ och giltighetsperiod tydligt framgår.

11. Övriga särskilda ordningsregler

Förutom i punkt 1 nämnda ”Allmänna ordningsregler för BDF:s område på Beckholmen” finns ytterligare ordningsregler som gäller för

  • Kajplats om du behöver ligga vid kaj före eller efter dockningen
  • För eventuellt upplag gäller de särskilda regler som medföljer upplagsavtalet.
  • För varje byggnad finns särskilda ordningsregler. Fås av BDF administratör.
  • För nyttjande av maskinerna i verkstaden krävs särskilt tillstånd och utbildning.

Införskaffa via BDF administratör och ta del av respektive ordningsregler om du avser nyttja en eller flera av dessa tjänster.

12. Intygande om att Du accepterar BDF:s ordningsregler

För att få docka in måste du intyga att du tagit del av och accepterat ovanstående ordningsregler och ”Allmänna ordningsregler för BDF:s område”. Detta görs längst ned på dockningsavtalet.