Nya regler för nyttjande av föreningens resurser antagna

För att i nu- och framtiden ge vägledning till BDF styrelse, administratör, övriga funktionärer och medlemmar, har styrelsen antagit ett regelverk för avgifter, nyttjande av föreningens resurser och praktiska aspekter på medlemskapet i BDF, med mera. Syftet har varit att klargöra och sätta på pränt de viktigaste reglerna som styr föreningens verksamhet så att skriftligt uttalade direktiv finns att tillgå till fördel för tydlighet, rättvisa och praktiskt arbete inom BDF. De principiella utgångspunkterna när regelverken tagits fram har varit BDF:s stadgar och dagens praktiska rutiner i framför allt administrativa avseenden. Merparten av reglerna har varit styrande under lång tid och innebär som nämnts i mångt och mycket förtydligande och detaljering av existerande regler. Regelverken finns att tillgå hos BDF administratör.

När regelverken togs fram har vi givit utrymme åt beskrivning av syften, målgrupper och framförallt bakgrund till reglerna. Avsikten är att läsaren får beskrivet i vilken ”anda” reglerna är formulerade så att de sätts in i sitt sammanhang och att orsakerna till deras existens framgår.