Stadgar för Beckholmens Dockförening – sektion av Sveriges Segelfartygsförbund

Antagna vid årsmöten 1990, 1992, 1998, 1999, 2000, 2002 och 2011.

§ 1 Ändamål

Beckholmens Dockförening – sektion av SSF – har bildats för att möjliggöra dockning, underhåll och reparation av fartygsombudens fartyg. Egna och arrenderade anläggningar och materiel får efter beslut av styrelsen utnyttjas även av andra fartyg än fartygsombudens. Fartygsombudens fartyg äger dock alltid företräde.

§ 2 Medlemskap

Två typer av medlemskap erbjuds:

  • Fartygsombudsmedlemskap för de som äger fartyg anslutna till Sveriges Segelfartygsförbund, SSF.
  • Stödmedlemskap för de som icke är fartygsombud men som i övrigt uppfyller villkoren enligt föreningens stadgar.

Medlemskap som fartygsombud kan endast vinnas av fartygsombud I SSF. Aspirant äger samma medlemsförmåner som ordinarie fartygsombud förutom vid
rösträkning.

Medlem erlägger de avgifter som årsmötet fastställer. Återbetalning av medlemsavgifter medges normalt ej.

Medlem som motverkar föreningens ändamål eller styrelsens och föreningsmötets direktiv och beslut, kan av styrelsen omedelbart suspenderas och av årsmöte uteslutas. Fartygsombud som utgår ur SSF utgår alltid automatiskt ur sektion BDF.

Röstberättigad vid föreningens medlemsmöten är den som erhållit medlemskap före den 31/12 föregående år och som dessutom erlagt medlemsavgift för innevarande år. Varje röstberättigad stödjande medlem äger en röst.

Fartygsombuden tilldelas för varje år ett likafördelat röstetal beräknat per den 31/12 föregående år, så att de gemensamt innehar 60 % av samtliga stödjande medlemmars och fartygsombuds totala röstetal. Denna beräkning görs enligt formeln: totala medlemsantalet x 60 delat med antalet fartygsombud x 40 = varje fartygsombuds röstetal.

§ 3 Föreningsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas under den senare halvan av februari. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

– Val av funktionärer för mötet
– Dagordning för motet
– Frågan om mötets behöriga utlysande
– Verksamhetsberättelse för det gångna kalenderåret
– Bokslut för det gångna kalenderåret
– Revisionsberättelse
– Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
– Budget för kommande verksamhetsår
– Val av styrelse för kommande verksamhetsperiod
– Val av revisorer och revisorssuppleant
– Val av valberedning
– Motioner (behandling av inkomna motioner)
– Övriga frågor

Motion till årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast den 5 januari. Motioner tillställes medlemmarna tillsammans med kallelsen.

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det behövligt eller när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen till styrelsen begär det, med angivande av ärenden som önskas behandlade.

Kallelse till föreningens möten skall vara skriftlig och utsändas minst tre veckor i förväg.

Vid föreningens möten avgörs ärenden, om detta påfordras, genom omröstning, öppen eller sluten. Vid lika röstetal avgörs mötesärende genom lottning.

§ 4 Styrelsen

Föreningens löpande angelägenheter sköts av en styrelse som består av minst tre ledamöter. Ordförande och kassör väljs växelvis på två år. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.

§ 5 Ansvar

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens angelägenheter under löpande verksamhetsår.

§ 6 Verksamhetsår, revision

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskapshandlingar och protokoll skall tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Mellan mötena skall minst en månad förflyta.

§ 8 Upplösning

Upplöses Beckholmens Dockförening skall eventuella tillgångar disponeras till gagn för segelfartygens fortlevnad.