BDF:s områdesutbildning

Förändringar med anledning av covid-19-pandemin

För att under normala omständigheter få tillträde till varvsområdet på Beckholmen, krävs genomgången ”BDF Områdesutbildning” som sker i grupp under tre timmar i BDF:s samlingslokal i Stöttboden på Beckholmen. Eftersom ansamlingar av människor i Covid-19-tider inte är vettiga ur smittorisksynpunkt, har BDF nödgats att temporärt ersätta utbildningen i grupp med ett självstudiematerial så att reparations- och rustningsarbetena vid våra kajer och i dockan skall kunna fortsätta under säkra förhållanden även under pandemin. Genomläsning av informationsbildspelet är obligatorisk för att få tillträde till varvsområdet på Beckholmen och BDF:s docka.

BDF Områdesutbildning – Följebrev med instruktioner

BDF Områdesutbildning Bildspel – Kortad corona-version

Bakgrund

Med dagens många bestämmelser för fysisk skydd, arbetsmiljö och miljö, etc, blir mängden information till indockande fartygsägare, medhjälpare och besökare alltför stor för att effektivt kunna delges i endast skriftlig form. BDF har därför valt att anordna en kostnadsfri utbildning om det som fartygsägarna och andra berörda behöver veta inför dockperiodens genomförande. För enkelhetens skull benämnes denna ”BDF områdesutbildning”.

Utbildningens syfte och behörighetsgivande

Förutom att tillfredsställa myndighetskrav syftar områdesutbildningen ytterst till att dockningen och arbetet i dockan skall ske på ett säkert och skadefritt sätt för människor, materiel och miljö. Genom ökad kunskap om viktiga aspekter under dockperioden blir denna säkrare, enklare för alla parter och trevligare ur samarbetssynpunkt. Områdesutbildningen är ett led i att tillse att denna kunskap finns hos alla som vistas eller arbetar på varvsområdet. Genomgången områdesutbildning ger deltagaren så kallad full områdesbehörighet, det vill säga ett personligt ID-kort som ger eget tillträde till varvsområdet och obeledsagad vistelse inom detta.

Kortfattat om utbildningens innehåll

Under den tre timmar långa utbildningen avhandlas bland annat följande:

a. Inledning: Orsakerna till områdesutbildningen, dess innehåll och uppläggning, med mera.
b. Fysiskt skydd: Tillträde till varvsområdet, systemet för ID-kort, mottagande av besökare, med mera.
c. Personsäkerhet och arbetsmiljö under arbete på Beckholmen: Arbetsskydd, brandregler, samlingsplatser, med mera.
d. Dockning och arbete i dockan: Bemanning vid in- och utdockning, dockningsproceduren, säkerhetsaspekter.
e. Miljöaspekter: Miljöhänsyn och -ansvar, hantering av farliga vätskor och avfall, miljöhandboken, med mera.
f. Delgivning av information: Informationstyper och dessas innehåll, sätt och plats för delgivning, etc.

Under utbildningen serveras kaffe med tilltugg och avslutas med en rundvandring för att bese bland annat platserna för brandposter och annan viktig materiel på området.

Berörda personer

Av de personer som avses deltaga i det egna fartygets indockning och/eller arbete i dockan, skall minst en person genomgå områdesutbildningen. Vanligtvis och oftast mest praktiskt är att denna person är fartygets ägare, befälhavaren under in- och utdockning eller arbetsledare under jobbet i dockan. Det kan dock vara praktiskt att mer än en person från varje fartyg genomgår områdesutbildningen för att kunna dela på informations- och beledsagningsplikterna. Detta gäller framför allt då flera personer kommer att arbeta i olika omgångar vilket gör att information och beledsagning måste ske flera gånger under dockperioden eller projektarbetet vid kaj.

Anmälan till områdesutbildningen

Vänligen fundera över och bestäm vilka av den egna personalen som bör genomgå utbildningen liksom vilket
eller vilka av datumalternativen (ange så många passande alternativ som möjligt) på dockningsavtalet som passar, kryssa för alternativen och ange namn på deltagare.

Vid oklarheter, kontakta BDF:s administratör Ossi Aalto, tel 070-876 44 44, e-post: ossi.aalto@beckholmen.se. Postadress: BDF, Västra dockan. 115 21 Stockholm.